KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Sayın Takipçilerimiz; TEDxIzmit olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK ”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz TEDxİzmit ile aranızdaki basın ve yayın ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

 • Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. Kimlik bilgisi (Seyircilerimiz, e-Bülten Takipçileri ve Gönüllülerimiz)
 • İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresinizden ibaret iletişim bilgileriniz. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TEDxIzmit ile aranızdaki basın ve yayın ilişkisi kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca TEDxIzmit ile aranızda gönüllü sözleşmesi kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında, tarafınızca paylaşılan Kişisel Verileriniz, TEDxIzmit tarafından  işlenebilmektedir. TEDxIzmit tarafından e-bülten bilgileri tarafınızca verilmesi suretiyle kişisel verileriniz toplanmakta ve açık rızanız kapsamında bu veriler işlenmektedir. Etkinlik formlarımız ekinde aydınlatma metinlerimiz ve izin belgelerimiz tarafınıza fiziki olarak sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Basın ve yayın ilişkisi gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek
 • Basın ve yayın ilişkisi kapsamında doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek
 • Hizmet ve gösterime ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, TEDxIzmit tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, TED Genel Programı Kapsamında ilgili TED Birimine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir  . Bu kapsamda sizlerle SMS ve/veya e-posta ile iletişime geçmek için TEDxIzmıt mail hesaplarından ve sosyal medyalarda ve Basın ve yayın ilişkisi kapsamında herhangi bir şikayet, öneri, talep ve benzeri konularda irtibata geçebilmeniz adına TEDxIzmit bünyesinde kişisel verileriniz saklanacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİYİ İŞLEYEN VERİ SORUMLUSU OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundayız.

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi TEDxIzmit’ in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte tarafımıza başvurunuz yeterlidir. Soru, bilgi ve şikayetleriniz için [email protected] ’ a mail gönderebilirsiniz.